Adresas: 
Kovo 11-osios g. 25, Kaunas
Tel.: 37-454649
Fax.: 37-454732

El. paštas: 
girstutis@takas.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.girstutis.kaunas.lm.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Kauno apskr. Kauno m. sav.
Ugdymo programos ir veikla

Organizuojame visuminį ugdymą ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vaikams ir teikiame paslaugas pagal jų poreikius, gebėjimus, atsižvelgiant į tėvų pageidavimus. Todėl pagrindinis ikimokyklinio ugdymo tikslas: ,,Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius pažintinius poreikius“.

Rasti ir taikyti tinkamiausius ugdymo būdus ir priemones, integruojant etnokultūros, humanizmo ir demokratijos vertybes į įvairias vaikų veiklas, atsižvelgiant į vaikų amžių ir patirtį.

 Vadovaujamės savo sukurta ir Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-07-24 įsakymu Nr.A-2546 patvirtinta ikimokyklinio ugdymo programa.

Kauno lopšelio-darželio „Girstutis“ pagrindinės ugdymo kryptys – privalumai:

ETNINIS (TAUTINIS) UGDYMAS. Pagrindinis tikslas: suteikti vaikams galimybes ir sąlygas pažinti, perimti, puoselėti tautos dvasinės ir materialinės kultūros pagrindus (pažintiniu, dorovinius, komunikacinius, estetinius, istorinius, kalbos, tautinio gyvenimo būdo ir kt.). Pasirinkta kryptis nuo 1993 m., sukaupta geroji darbo patirtis:

 • Organizuojama etnokultūrinė veikla ir šventės darželyje, vaikų, tėvelių ir pedagogų darbų parodos pagal metų Rėdos ratą.
 • Vadovaujamės programa ,,Po tėviškės dangum“ ir 10 darželio pedagogų sukurtų etninio ugdymo metodikomis.
 • Darželyje sukurta tautiška aplinka, atributika, emblema, vėliava. Darželio emblema pateko į respublikinio savaitraščio ,,Dialogai“ išleistą leidinį ,,Švietimo įstaigų emblemos“.
 • Nufilmuota 30 įdomiausių darželio švenčių: 5-os iš jų rodytos per Kauno televiziją.
 • Parengta 40 švenčių nuotraukų plakatų, kurie eksponuojami tėvų kambaryje, muzikos salėje bei įvairių renginių metu.
 • Apie darželio pasiekimus ar renginius publikuota 16-oje straipsnelių.
 • Darželio pedagogai įsijungė Vilniuje į PPRC ilgalaikį projektą ,,Tautiškumas ir atviroji visuomenė“, dalyvavo seminaruose, konferencijose, parodose su žodiniais ir stendiniais pranešimas. Įgytą patirtį projekte integruoja į darželio etnokultūrinę veiklą.

ŽMOGIŠKŲJŲ IR DEMOKRATINIŲ VERTYBIŲ UGDYMAS – sau (savyje), motinai, tėvui, šeimai, žmogui, tėvynei, jos kultūrai, žemei, gamtai, visuomenei, žmonių darbu sukurtoms vertybėms...

 • Pagrindinis tikslas: padėti vaikui atskleisti žmogaus vertybes ir jomis grįsti savo asmeninį ir visuomeninį gyvenimą bei padėti individui įsisavinti dorovinės kultūros pagrindinius elementus (humanistinius ir demokratinius idealus, principus, normas, elgesio įgūdžius ir kt.).
 • Vadovaujamės humanistinėmis programomis A. Grabauskienės ,,Gerumo mokyklėlė“, J. Bakūnaitės humanistinio ugdymo programa ,,Auginu gyvybės medį“ ir darželio pedagogų parengtomis žmogiškųjų vertybių ugdymo gairėmis, 4-iomis dorinio ugdymo metodikomis.
 • Dalyvavome nuo 1998 m. Atviro Lietuvos Fondo Egmonto projekte ,,Ikimokyklinių įstaigų demokratizavimas“. Fondui – atsiskaitydavom parengtais projektais respublikinėse konferencijose Vilniuje. Įstaigoje parengti ir įgyvendinti 6 metiniai projektai. 2008 m. projektas ,,Ar demokratiškas mūsų darželis“.
 • Dorinio ugdymo sritys siejamos su visuotino ugdymo turiniu, integruojamos į įvairias vaikų veiklas. Itin plėtotinos dorinio ir pilietinio, dorinio ir ekologinio, dorinio ir etninio ugdymo sąsajos.

 

MENINIS UGDYMAS. Pagrindinis tikslas: sudaryti sąlygas ir priemones vystytis vaikų gebėjimams – įsivaizduoti, fantazuoti, išreikšti save meno kalba įvairių medžiagų, spalvų, muzikos garsų pagalba.

 • Darželyje dirba 2 menų pedagogės: keramikos ir dailės, organizuoja meninę veiklą su įvairiomis medžiagomis, taiko netradicinius būdus, veda 3 – 7 metų vaikų veiklas menų kabinete pagal slenkantį grafiką. Rengia vaikų darbų parodas darželyje ir už jo ribų kitose institucijose. Menų pedagogės gamina vaizdines priemones, dekoracijas, puošia darželį įvairių renginių metu. 2 muzikos pedagogės organizuoja muzikinį ugdymą pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio programą. Muzikės pedagogės su auklėtojų komandomis veda darželyje ir už jo ribų šventes ir renginius, numatytus metiniame plane.
 • Papildomam vaikų ugdymui veikia 3 būreliai: muzikos, dailės, šokių. Už savo veiklą būreliai atsiskaito koncertais, darbų parodomis,
 • Išvystyta vaikų vaidybinė veikla. 4-os pedagogės dalyvauja Kauno m. ikimokyklinių įstaigų vaidybinės draugijos ,,Pasakaitė“ tarybos veikloje. Kasmet su vaikais dalyvaujame Kauno m. vaikų darželių teatro dienelėse.

Teikiama specialistų pagalba:

Logopedo – vaikams su kalbos-komunikacijos sutrikimais.
Menų pedagogų – vaikams su emocijų-elgesio sutrikimais teikiama menų terapijos pagalba.
Menų ir muzikos pedagogų – gabių vaikų meniniam lavinimui.